Stylizing Motion with Drawings

By: Yin Li, Michael Gleicher, Ying Qing Xu, and Heung-Yeung Shum
No description